Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Vykonávanie dôkazov

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

článok 2 – dožiadané súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Scottish Government (škótska vláda)

Central Authority & International Law Team

St. Andrew's House (GW15)

Edinburgh EH1 3DG

Tel.:  +44 1312440460

Fax: +44 1312444848

E-mail: Angela.Lindsay@gov.scot

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Angličtina.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Prijímajú sa dožiadania zaslané poštou, faxom alebo e-mailom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Scottish Government (škótska vláda)

Central Authority & International Law Team

St. Andrew's House

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Tel.: +44 1312440460

Fax: +44 1312444848

E-mail: Angela.Lindsay@gov.scot

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Spojené kráľovstvo nemá v úmysle zachovať dvojstranné dohody s ďalšími členskými štátmi, pokiaľ ide o vykonávanie dôkazov medzi Spojeným kráľovstvom a ďalšími členskými štátmi. Informovalo však členské štáty, s ktorými má uzavreté dvojstranné dohody, že chce, aby sa tieto dohody naďalej uplatňovali medzi uvedenými členskými štátmi a zámorskými územiami Spojeného kráľovstva, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie.

Spojené kráľovstvo uzavrelo dvojstranné dohody s týmito krajinami (uvádza sa aj dátum uzavretia dohody):

Rakúsko 31. 3. 1931   Grécko 7. 2. 1936

Belgicko 21. 6. 1922   Taliansko 17. 12. 1930

Dánsko 29. 11. 1932   Holandsko 31. 5. 1932

Fínsko 11. 8. 1933   Portugalsko 9. 7. 1931

Francúzsko 2. 2. 1922   Španielsko 27. 6. 1929

Nemecko 20. 3. 1928   Švédsko 28. 8. 1930

Tieto dvojstranné dohody sa budú naďalej uplatňovať na týchto zámorských územiach Spojeného kráľovstva, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie:

Normanské ostrovy

Ostrov Man

Anguilla

Bermudy

Britské Panenské ostrovy

Kajmanie ostrovy

Falklandské ostrovy a závislé územia

Montserrat

Výsostné územia Akrotiri a Dhekelia (Cyprus)

Svätá Helena a závislé územia

Ostrovy Turks a Caicos

Posledná aktualizácia: 16/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.