Vykonávanie dôkazov

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 – dožiadané súdy

Informácie sú k dispozícii prostredníctvom nástroja na vyhľadávanie súdov.

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom je slovinské ministerstvo spravodlivosti (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije).

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tel. č.: +386 1369 5342

Fax: +386 1369 5783

E-mail: gp.mp@gov.si

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Slovinsko bude prijímať formuláre vyplnené v slovinčine a angličtine.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

Tel. č.: +386 1369 5342

Fax: +386 1369 5783

E-mail: mp@gov.si

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

  • Zmluva medzi Slovinskou republikou a Chorvátskou republikou o právnej spolupráci v občianskych a trestných veciach, podpísaná 7. februára 1994.
Posledná aktualizácia: 08/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.