Vykonávanie dôkazov

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 – dožiadané súdy

– okresné súdy (tingsrätter).

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom a orgánom zodpovedným za rozhodovanie o žiadostiach podľa článku 17 nariadenia je:

Ministerstvo spravodlivosti (Justitiedepartementet)
Oddelenie pre trestné veci a medzinárodnú justičnú spoluprácu (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Ústredný orgán (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Štokholm
Tel.: + 46 8 405 45 00
Fax: + 46 8 405 46 76
E-mail: ju.birs@gov.se

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Formulár možno okrem švédčiny vyplniť aj v angličtine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Dokumenty môžu byť do Švédska zaslané poštou, kuriérom alebo faxom alebo – po dohode v jednotlivých prípadoch – aj iným spôsobom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministerstvo spravodlivosti (Justitiedepartementet)
Oddelenie pre trestné veci a medzinárodnú justičnú spoluprácu (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Ústredný orgán (Centralmyndigheten)
S-103 33 Štokholm
Tel.: + 46 8 405 45 00
Fax: + 46 8 405 46 76
E-mail: ju.birs@gov.se

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

V súčasnosti žiadne takéto dohody alebo dojednania neexistujú.

Posledná aktualizácia: 30/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.