Vykonávanie dôkazov

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Švédsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

článok 2 – dožiadané súdy

– okresné súdy (tingsrätter).

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom a orgánom zodpovedným za rozhodovanie o žiadostiach podľa článku 17 nariadenia je:

Ministerstvo spravodlivosti (Justitiedepartementet)
Oddelenie pre trestné veci a medzinárodnú justičnú spoluprácu (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Ústredný orgán (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Štokholm
Tel.: + 46 8 405 45 00
Fax: + 46 8 405 46 76
E-mail: ju.birs@gov.se

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Formulár možno okrem švédčiny vyplniť aj v angličtine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Dokumenty môžu byť do Švédska zaslané poštou, kuriérom alebo faxom alebo – po dohode v jednotlivých prípadoch – aj iným spôsobom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministerstvo spravodlivosti (Justitiedepartementet)
Oddelenie pre trestné veci a medzinárodnú justičnú spoluprácu (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Ústredný orgán (Centralmyndigheten)
S-103 33 Štokholm
Tel.: + 46 8 405 45 00
Fax: + 46 8 405 46 76
E-mail: ju.birs@gov.se

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

V súčasnosti žiadne takéto dohody alebo dojednania neexistujú.

Posledná aktualizácia: 24/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.