Izvajanje dokazov

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Belgija

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Osrednji organ, odgovoren za izvajanje nalog iz člena 3(1) in (3) Uredbe, je Service public fédéral Justice.

Service public fédéral Justice

Service d'Entraide, judiciaire internationale en matière civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruselj

BELGIJA

Telefon: 32.2 542.65.11

Telefaks : 32.2 542.70.06 / 32.2 542.70.38

Elektronska pošta: eu1206ue@just.fgov.be

Jeziki: francoščina, nizozemščina in angleščina.

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Obrazec za zahtevo (standardni obrazec) in priložena dodatna dokumentacija k zaprosilu sta napisana v jeziku ali prevedena v jezik sodnega okrožja sodišča prve stopnje, na katero je zaprosilo naslovljeno.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Tehnična sredstva za posredovanje, sprejemljiva v Belgiji:

-elektronska pošta

-telefaks

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Service public fédéral Justice(Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Tel.: 32.2.542.65.11 Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2.542.70.38

E-Mail: eu1206ue@just.fgov.be

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Belgija izjavlja, da v odnosih z drugimi državami članicami Uredba prevlada glede zadev, na katere se nanaša, nad naslednjimi instrumenti:

  • Konvencija z dne 21. junija 1922 med Belgijo in Veliko Britanijo o pošiljanju sodnih in izvensodnih spisov ter o zbiranju dokazov;
  • Haaška konvencija z dne l. marca 1954 o civilnem postopku;
  • Konvencija z dne 1. marca 1956 med Belgijo in Francijo o medsebojni pravni pomoči v civilnih in trgovinskih zadevah;
  • Newyorška konvencija z dne 20. junija 1956 o izterjavi alimentov v tujini;
  • Sporazum z dne 25. aprila 1959 med Vlado Belgije in Vlado Zvezne republike Nemčije za olajšanje uporabe Haaške konvencije z dne l. marca 1954 o civilnem postopku;
  • Konvencija z dne 23. oktobra 1989 med Belgijo in Avstrijo o medsebojni sodni pomoči in sodnem sodelovanju, dodana h Haaški konvenciji z dne l. marca 1954 o civilnem postopku.
Zadnja posodobitev: 28/07/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.