Izvajanje dokazov

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Osrednji organ, odgovoren za izvajanje nalog iz člena 3(1) in (3) Uredbe, je Zvezna javna služba za pravosodje.

Zvezna javna služba za pravosodje

Service de coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

Belgique

Telefon: +32 25426511

Telefaks: +32 25427006 / +32 25427038

E-pošta: eu1206ue@just.fgov.be

Jeziki: francoščina, nizozemščina in angleščina.

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Obrazec za zahtevo (standardni obrazec) in priložena dodatna dokumentacija k zaprosilu sta napisana v jeziku ali prevedena v jezik sodnega okrožja sodišča prve stopnje, na katero je zaprosilo naslovljeno.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Tehnična sredstva za posredovanje, sprejemljiva v Belgiji:

-elektronska pošta

-telefaks

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Zvezna javna služba za pravosodje
Service de coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Telefon: +32 25426511
Telefaks: +32 25427006 / +32 25427038

E-naslov: eu1206ue@just.fgov.be

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Belgija izjavlja, da v odnosih z drugimi državami članicami Uredba prevlada glede zadev, na katere se nanaša, nad naslednjimi instrumenti:

  • Konvencija z dne 21. junija 1922 med Belgijo in Veliko Britanijo o pošiljanju sodnih in izvensodnih spisov ter o zbiranju dokazov;
  • Haaška konvencija z dne l. marca 1954 o civilnem postopku;
  • Konvencija z dne 1. marca 1956 med Belgijo in Francijo o medsebojni pravni pomoči v civilnih in trgovinskih zadevah;
  • Newyorška konvencija z dne 20. junija 1956 o izterjavi alimentov v tujini;
  • Sporazum z dne 25. aprila 1959 med Vlado Belgije in Vlado Zvezne republike Nemčije za olajšanje uporabe Haaške konvencije z dne l. marca 1954 o civilnem postopku;
  • Konvencija z dne 23. oktobra 1989 med Belgijo in Avstrijo o medsebojni sodni pomoči in sodnem sodelovanju, dodana h Haaški konvenciji z dne l. marca 1954 o civilnem postopku.
Zadnja posodobitev: 08/08/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.