Izvajanje dokazov

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Zaprosila za pridobivanje dokazov je treba poslati na okrajno sodišče (rajonen sad), na območju katerega je treba pridobiti dokaze (člen 617(1) zakonika o civilnem postopku).

Za odobritev neposrednega pridobivanja dokazov je v Republiki Bolgariji pristojno okrožno sodišče (okražen sad), na območju katerega je treba pridobiti dokaze (člen 617(2) zakonika o civilnem postopku).

Pristojno sodišče je mogoče na portalu najti s pomočjo iskalnika.

Člen 3 – Osrednji organ

Ministrstvo za pravosodje

Direktorat za mednarodno pravno sodelovanje in evropske zadeve

Enota za sodelovanje v civilnih zadevah

Telefon: (+359 2) 9237544

Telefaks: (+359 2) 9809223

Naslov: Ulica Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bolgarija

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Zaprosila drugih držav članic za pridobivanje dokazov in sporočila morajo biti sestavljena v bolgarščini ali jim mora biti priložen prevod v bolgarščino (člen 618 zakonika o civilnem postopku).

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Tehnična sredstva za sprejem zaprosil, ki so na voljo sodiščem s seznama, sestavljenega v skladu s členom 2(2): po pošti, po kurirski službi, s priporočeno pošto s povratnico in po telefaksu.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Za odobritev neposrednega pridobivanja dokazov je v Republiki Bolgariji pristojno okrožno sodišče, na območju katerega je treba pridobiti dokaze (člen 617(2) zakonika o civilnem postopku).

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Republika Bolgarija ne ohranja niti ni sklenila sporazumov ali dogovorov z drugimi državami članicami EU, ki naj bi olajšali pridobivanje dokazov in bi morali biti v skladu s to uredbo.

Ta uredba prevlada nad sporazumi, ki jih je Republika Bolgarija sklenila z drugimi državami članicami, kolikor se nanašajo na pridobivanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 08/08/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.