Izvajanje dokazov

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Za izvajanje dokazov je v Republiki Hrvaški kot zaprošeno sodišče pristojno:

– občinsko sodišče, na območju katerega je treba opraviti procesno dejanje, oziroma samo eno občinsko sodišče ali samo nekatera občinska sodišča na območju enega ali več županijskih sodišč, ki jih za izvajanje dokazov v smislu Uredbe pooblasti predsednik vrhovnega sodišča Republike Hrvaške.

Seznam sprejemnih mest v Republiki Hrvaški oziroma imena in naslovi ter geografska območja pristojnih sodnih organov so v zbirki podatkov o sodiščih, ki je na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.

Člen 3 – Osrednji organ

Osrednji organ, odgovoren za (a) oskrbovanje sodišč s podatki; (b) iskanje rešitev morebitnih težav, ki lahko nastopijo v zvezi z zaprosilom; (c) dostavljanje zaprosila pristojnemu sodišču v izjemnih primerih na zaprosilo sodišča, ki je zaprosilo, je

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske (Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške)

Ulica grada Vukovara 49

Telefon: +385 1 371 40 00

Telefaks: +385 1 371 45 07

Spletno mesto: https://mpu.gov.hr/

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Republika Hrvaška sprejema obrazce v hrvaškem jeziku.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Posredovanje zaprosil in drugih sporočil je možno po pošti (izjemoma po telefaksu ali elektronski pošti).

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske (Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Telefon: +385 1 371 40 00

Telefaks: +385 1 371 45 07

Spletno mesto: https://mpu.gov.hr/

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Razmerje do obstoječih ali prihodnjih konvencij ali sporazumov med državami članicami – pogodbe ali sporazumi, sklenjeni med Republiko Hrvaško in državami članicami:

– Pogodba med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo z dne 7. februarja 1994 o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 06/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.