Izvajanje dokazov

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2 – Zaprošena sodišča

V Franciji so za izvrševanje zaprosil za pridobivanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah izključno pristojna splošna sodišča.

Splošno sodišče s krajevno pristojnostjo je tisto, v pristojnosti katerega je treba izvršiti zaprosilo za pridobivanje dokazov.

Pristojno sodišče in njegove kontaktne podatke je mogoče najti na Evropskem pravosodnem atlasu na spletišču e-pravosodja.

Člen 3 – Osrednji organ

Francija je izbrala en sam organ z nacionalno pristojnostjo, to je Oddelek za sodelovanje, mednarodno zasebno pravo in evropsko pravo (Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)) pri Ministrstvu za pravosodje:

Naslov:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Telefon: +33 (0)144776105

Telefaks: +33 (0)144776122

E-pošta: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Obrazci, ki se pošljejo splošnim sodiščem ali francoskemu osrednjemu organu, morajo biti sestavljeni v francoščini ali prevedeni v francoščino.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila se lahko francoskim sodiščem ali francoskemu osrednjemu organu pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Telefon: +33 (0)144776105

Telefaks: +33 (0)144776122

E-pošta: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Jih ni.

Zadnja posodobitev: 08/08/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.