Izvajanje dokazov

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Nemčija

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2 – Zaprošena sodišča

Za namene pridobivanja dokazov v Zvezni republiki Nemčiji je kot zaprošeno sodišče v smislu člena 2(1) Uredbe pristojno okrajno sodišče (Amtsgericht), na območju katerega je treba opraviti procesno dejanje. Deželne vlade lahko z uredbo določijo, da eno okrajno sodišče opravlja naloge zaprošenega sodišča za območja več okrajnih sodišč.

Člen 3 – Osrednji organ

Naloge osrednjega organa v vsaki zvezni deželi opravlja organ, ki ga določi deželna vlada. To je običajno deželna pravosodna uprava ali višje deželno sodišče (Oberlandesgericht) v zadevni zvezni deželi.

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Zaprosila in sporočila v skladu z Uredbo se lahko sestavijo samo v nemščini in tudi obrazec se lahko izpolni samo v nemščini.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Na voljo so naslednji načini sprejemanja pisanj:

– za sprejem in odpošiljanje: pošta, vključno z zasebnimi poštnimi službami, telefaks,

– za neformalno komunikacijo: telefon in elektronska pošta.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Naloge osrednjega organa v vsaki zvezni deželi opravlja organ, ki ga določi deželna vlada. To je običajno deželna pravosodna uprava ali višje deželno sodišče (Oberlandesgericht) v zadevni zvezni deželi.

Zadnja posodobitev: 30/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.