Izvajanje dokazov

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Za odobritev zaprosil za pravno pomoč v zvezi z izvajanjem dokazov je pristojno okrožno sodišče (v Budimpešti osrednje okrožno sodišče Budima (Budai Központi Kerületi Bíróság), na območju katerega:

(a) ima oseba, ki mora biti zaslišana, stalno ali običajno prebivališče na Madžarskem;

(b) se nahaja predmet, ki ga je treba pregledati, ali

(c) se lahko dokazi najlažje izvedejo, zlasti če ima več oseb, ki morajo biti zaslišane, stalno ali običajno prebivališče na območju pristojnosti več sodišč in/ali se več predmetov, ki jih je treba pregledati, nahaja na območju pristojnosti več sodišč.

Člen 3 – Osrednji organ

Na Madžarskem naloge osrednjega organa opravlja minister, ki je pristojen za pravosodni sistem.

Igazságügyi Minisztérium (Ministrstvo za pravosodje)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Oddelek za mednarodno zasebno pravo)

Naslov: Nádor utca 22., 1051 Budimpešta

Poštni naslov: Pf. 2, 1357 Budimpešta

Telefon: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Telefaks: +36 1 550 3946

E-pošta: nmfo@im.gov.hu

Jeziki: madžarščina, nemščina, angleščina in francoščina.

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Madžarska sodišča sprejemajo zaprosila v madžarščini, angleščini ali nemščini.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Madžarska sodišča sprejemajo zaprosila, poslana po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Na Madžarskem naloge osrednjega organa opravlja minister, ki je pristojen za pravosodni sistem.

Igazságügyi Minisztérium (Ministrstvo za pravosodje)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Oddelek za mednarodno zasebno pravo)

Naslov: Nádor utca 22., 1051 Budimpešta

Poštni naslov: Pf. 2, 1357 Budimpešta

Telefon: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Telefaks: +36 1 550 3946

E-pošta: nmfo@im.gov.hu

Zadnja posodobitev: 02/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.