Izvajanje dokazov

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministrstvo za pravosodje)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Telefon: +39 0668852633

Telefaks: +39 0668897529

E-naslov: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 – 00186 Rim

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Italijanščina

ali: obrazci, izpolnjeni v jeziku države, ki je zaprosila, če jim je priložen prevod v italijanščino, ki ga je potrdil javni organ ali uradni prevajalec.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila v zvezi s pridobivanjem dokazov se lahko pošljejo po pošti ali telefaksu.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministrstvo za pravosodje)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Telefon: +39 0668852633

Telefaks: +39 0668897529

E-naslov: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 – 00186 Rim

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Italija ne namerava uporabiti možnosti ohranitve ali sklenitve sporazumov ali dogovorov z drugimi državami članicami EU, da bi se še bolj olajšalo pridobivanje dokazov, saj meni, da so določbe iz Uredbe (ES) št. 1206/2001 ustrezne in zadostne.

Zadnja posodobitev: 28/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.