Izvajanje dokazov

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Zaprošena sodišča so sodišča prve stopnje: okrožna sodišča in, v zakonsko določenih primerih, regionalna sodišča. Regionalna sodišča na prvi stopnji obravnavajo civilne zadeve:

1) glede terjatev, ki presegajo štirideset tisoč petsto evrov, razen primerov, ki se nanašajo na družinsko pravo, delovna razmerja ali odškodnino za nepremoženjsko škodo;

2) v zvezi z moralnimi pravnimi razmerji v okviru avtorskih pravic;

3) v zvezi s pravnimi razmerji, ki izhajajo iz civilnih javnih razpisov;

4) v zvezi s stečajem in prestrukturiranjem, razen primerov v zvezi s stečajem fizičnih oseb;

5) v katerih je ena od strank tuja država;

6) glede zahtevkov v zvezi z obvezno prodajo deležev (deležev, delnic članov);

7) glede zahtevkov v zvezi s preiskavo dejavnosti pravnega subjekta;

8) v zvezi z nadomestilom za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, nastalo s kršitvijo ugotovljenih pravic pacientov;

9) v drugih civilnih primerih, ki jih v skladu z zakonom na prvi stopnji obravnavajo regionalna sodišča.

Člen 3 – Osrednji organ

Osrednji organ je: Ministrstvo za pravosodje Republike Litve.

Ministrstvo za pravosodje Republike Litve
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: (+370) 52662984 / (+370) 52662938 / (+370) 52662942 / (+370) 52662941
Telefaks: (+370) 52625940 / (+370) 52662854
E-naslov: rastine@tm.lt

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Poleg obrazcev, izpolnjenih v litovščini, Litva sprejme tudi obrazce, izpolnjene v angleščini ali francoščini.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila za pridobivanje dokazov se sprejemajo po pošti in po telefaksu.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministrstvo za pravosodje Republike Litve
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: (+370) 52662984 / (+370) 52662938 / (+370) 52662942 / (+370) 52662941
Telefaks: (+370) 52625940 / (+370) 52662854
E-naslov: rastine@tm.lt

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Litva z državami članicami ni sklenila nobenih sporazumov ali dogovorov iz člena 21(2), da bi se še bolj olajšalo pridobivanje dokazov.

Zadnja posodobitev: 08/08/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.