Izvajanje dokazov

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike

Oddelek za mednarodno zasebno pravo (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovaška republika

Telefonska številka: (421) 288891549

Telefaks: (421) 288891604

Elektronski naslov: civil.inter.coop@justice.sk

Spletišče: https://www.justice.gov.sk

Jeziki: slovaščina, češčina, angleščina, francoščina, nemščina

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Slovaščina

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Slovaški organi sprejemajo zaprosila v pisni obliki na papirju.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike

Oddelek za mednarodno zasebno pravo (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovaška republika

Telefonska številka: (+421) 288891549

Telefaks: (+421) 288891604

Elektronski naslov: civil.inter.coop@justice.sk

Spletišče: https://www.justice.gov.sk

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

  • Pogodba med Češko republiko in Slovaško republiko o pravni pomoči pravosodnih organov in o ureditvi nekaterih pravnih razmerij v civilnih in kazenskih zadevah, podpisana v Pragi 29. oktobra 1992 (Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (Praha 29. októbra 1992)
  • Pogodba med Češkoslovaško socialistično republiko in Ljudsko republiko Poljsko o pravni pomoči in ureditvi pravnih razmerij v civilnih, družinskopravnih, delovnopravnih in kazenskih zadevah, podpisana v Varšavi 21. decembra 1987 (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, Varšava 21. december 1987)
  • Pogodba med Češkoslovaško socialistično republiko in Ljudsko republiko Madžarsko o pravni pomoči in ureditvi pravnih razmerij v civilnih, družinskopravnih in kazenskih zadevah, podpisana v Bratislavi 28. marca 1989 (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, Bratislava 28. marec 1989)
Zadnja posodobitev: 11/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.