Izvajanje dokazov

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2 – Zaprošena sodišča

– okrožna sodišča (tingsrätter)

Člen 3 – Osrednji organ

Osrednji organ in organ, pristojen za odločanje o zaprosilih v skladu s členom 17 Uredbe:

Ministrstvo za pravosodje (Justitiedepartementet)
Enota za kazenske zadeve in mednarodno pravosodno sodelovanje (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Osrednji organ (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stockholm
Telefon: +46 8 405 45 00
Telefaks: +46 8 405 46 76
e-naslov: ju.birs@gov.se

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Za izpolnitev obrazcev je poleg švedščine sprejemljiva tudi angleščina.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Dokumenti se lahko Švedski posredujejo po pošti, kurirju ali telefaksu, po dogovoru v posameznem primeru pa tudi z drugimi sredstvi.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministrstvo za pravosodje
Enota za kazenske zadeve in mednarodno pravosodno sodelovanje
Osrednji organ
SE-103 33 Stockholm
Telefon: +46 8 405 45 00
Telefaks: +46 8 405 46 76
e-naslov: ju.birs@gov.se

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Trenutno takšnih sporazumov ali dogovorov ni.

Zadnja posodobitev: 03/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.