Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyska är dock redan färdig.
  Swipe to change

  Bevisupptagning

  Österrike

  Innehåll inlagt av
  Österrike

  Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783.

  Se meddelanden enligt den nya förordningen!


  Artikel 2 – Anmodad domstol

  Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

  Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
  Lista med behöriga myndigheter

  Artikel 3 – Centralt organ

  Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

  För hela Österrike är det centrala organ som avses i artikel 3.1 och den behöriga myndighet som avses i artikel 3.3 jämförd med artikel 17 i förordningen följande:

  Bundesministerium für Justiz

  Museumstrasse 7

  1070 Wien

  Tfn:    (43-1) 52 1 52 2147

  Fax:    (43-1) 52 1 52 2829

  E-post: team.z@bmj.gv.at

  Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

  Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

  Formulären kan fyllas i på tyska eller engelska.

  Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

  Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

  Framställningar kan översändas via post, bud eller fax.

  Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

  Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

  Bundesministerium für Justiz

  Museumstrasse 7

  1070 Wien

  Tfn:    (43-1) 52 1 52 2147

  Fax:    (43-1) 52 1 52 2829

  E-post:  team.z@bmj.gv.at

  Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

  Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

  För närvarande finns inga planer på att behålla några bilaterala avtal.

  Senaste uppdatering: 07/06/2023

  Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.