Bevisupptagning

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Det centrala organ som ansvarar för de uppgifter som föreskrivs i artikel 3.1 och 3.3 i förordningen är den federala offentliga rättstjänsten.

Federala offentliga rättstjänsten (Service public fédéral Justice)

Tjänsten för internationellt civilsamarbete (Service de coopération internationale civile)

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bryssel

Belgien

Tfn: +32(2)542.65.11

Fax: +32(2)542.70.06/+32(2)542.70.38

E-post: eu1206ue@just.fgov.be

Språk: franska, nederländska, engelska.

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Framställningarna (standardformulär) och bifogade handlingar skall upprättas på eller översättas till arbetsspråket vid den förstainstansdomstol till vilken framställningen görs.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Belgien kan ta emot framställningar och andra meddelanden som sänds med följande medel:

-Post

-Fax

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Federala offentliga rättstjänsten (Service public fédéral Justice)
Tjänsten för internationellt civilsamarbete (Service de coopération internationale civile)

Boulevard de Waterloo, 115
B-1000 Bryssel

Tfn: +32(2)542.65.11
Fax: +32(2)542.70.06/+32(2)542.70.38

E-post: eu1206ue@just.fgov.be

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Belgien deklarerar att när det gäller frågor som omfattas av förordningen skall förordningen, i förbindelserna mellan de medlemsstater som har tillträtt den, gälla framför följande konventioner:

  • Konvention mellan Belgien och Storbritannien av den 21 juni 1922 om översändning av handlingar i mål och ärenden samt om bevisupptagning.
  • Haagkonventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.
  • Konvention mellan Belgien och Frankrike av den 1 mars 1956 om ömsesidigt bistånd i civil- och handelsrättsliga ärenden.
  • New York-konventionen av den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet.
  • Avtal mellan Belgiens regering och Förbundsrepubliken Tysklands regering av den 25 april 1959 om att förenkla tillämpningen av Haag-konventionen av den 1 mars 1954 i civilrättsliga förfaranden.
  • Konvention mellan Belgien och Österrike av den 23 oktober 1989 om ömsesidigt juridiskt bistånd och samarbete, vilken fogats till Haag-konventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.
Senaste uppdatering: 08/08/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.