Bevisupptagning

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2 – Anmodad domstol

Framställningar om bevisupptagning ska sändas till den distriktsdomstol [rayonen sad] inom vars jurisdiktion bevisupptagningen ska ske. (artikel 617.1 i civilprocesslagen)

Domstol behörig att tillåta direkt bevisupptagning i Republiken Bulgarien är den regiondomstol [okrazhen sad] inom vars jurisdiktion bevisupptagningen ska ske. (artikel 617.2 i civilprocesslagen)

Behörig domstol söks med hjälp av portalens sökfunktion.

Artikel 3 – Centralt organ

Justitieministeriet

Avdelningen för internationellt rättsligt samarbete och EU-frågor

Enheten för civilrättsligt samarbete

Tfn: +359 2 9237544

Fax: +359 2 9809223

Adress: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bulgarien

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Begäranden från en annan medlemsstat om bevisupptagning och vittnesmål ska författas på bulgariska eller åtföljas av en översättning till bulgariska (artikel 618 i civilprocesslagen)

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

De tekniska resurser som de domstolar som ingår i förteckningen enligt artikel 2.2 förfogar över för att motta framställningar är post, kurirpost, rekommenderat brev med mottagningsbevis eller fax.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Domstol behörig att tillåta direkt bevisupptagning i Republiken Bulgarien är den regiondomstol inom vars jurisdiktion bevisupptagningen ska ske (artikel 617.2 i civilprocesslagen)

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Republiken Bulgarien har varken ingått eller fortsätter att tillämpa några avtal eller överenskommelser med andra EU-medlemsstater som syftar till att underlätta bevisupptagning och som måste överensstämma med den här förordningen.

Den här förordningen ska gälla framför avtal som Republiken Bulgarien har ingått med andra medlemstater om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Senaste uppdatering: 08/08/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.