Bevisupptagning

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2 – Anmodad domstol

Den anmodade domstol som är behörig att ta upp bevis i Kroatien är följande:

– den distriktsdomstol (općinski sud) i vars domkrets processåtgärder måste vidtas. Detta kan vara en eller flera lokala domstolar som av ordföranden för Kroatiens högsta domstol (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske) bemyndigats att ta upp bevis. Domstolen eller domstolarna ingår i domkretsen för en eller flera regiondomstolar (županijski sudovi).

Förteckningen över mottagande organ (prijamna mjesta) i Kroatien innehåller de behöriga rättsorganens namn, adress och domkretsar och återfinns i den domstolsdatabas som är tillgänglig via e-juridikportalen.

Artikel 3 – Centralt organ

Det centrala organ med ansvar för att a) ge information till domstolarna, b) söka lösningar på svårigheter som kan uppstå i fråga om en framställning, c) i undantagsfall och på begäran av en ansökande domstol vidarebefordra en framställning till den behöriga domstolen är följande:

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske (Kroatiens justitieministerium)

Ulica grada Vukovara 49

tfn: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

webbplats: https://mpu.gov.hr/

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Kroatien godtar endast formulär som fyllts i på kroatiska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar och annan korrespondens får översändas med post (och i undantagsfall fax eller e-post).

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Kroatiens justitieministerium

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tfn: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

webbplats: https://mpu.gov.hr/

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Förhållandet till gällande eller kommande avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater – avtal eller arrangemang mellan Kroatien och andra medlemsstater:

– Avtal mellan Kroatien och Slovenien av den 7 februari 1994 om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden.

Senaste uppdatering: 30/01/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.