Bevisupptagning

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Estland

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Justitieministeriet

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estland

Tfn (372) 620 8183

Fax (372) 620 8109

E-post central.authority@just.ee

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Ansökningar och meddelanden upprättas på den anmodade medlemsstatens officiella språk, dvs. estniska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Ansökningar kan skickas per post, fax eller e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Justitieministeriet

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estland

Tfn (372) 620 8183

Fax (372) 620 8109

E-post: central.authority@just.ee

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Avtal mellan Republiken Lettland, Republiken Estland och Republiken Litauen angående rättshjälp och rättsliga kontakter.

Avtal mellan Estland och Polen om beviljande av rättshjälp och rättsliga kontakter i civilrättsliga, arbetsrättsliga och straffrättsliga frågor.

Senaste uppdatering: 02/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.