Bevisupptagning

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2 – Anmodad domstol

I Frankrike har de allmänna domstolarna exklusiv behörighet i fråga om verkställighet av framställningar om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Den allmänna domstol som har territoriell behörighet är den domstol inom vars domkrets framställningen om bevisupptagning ska verkställas.

Behörig domstol och kontaktuppgifterna till denna går att hitta med hjälp av den europeiska civilrättsliga atlasen på e-juridikportalen.

Artikel 3 – Centralt organ

Frankrike har valt att endast ha ett behörigt organ på nationell nivå, nämligen justitieministeriets byrå för ömsesidigrättslig hjälp, internationell privaträtt och EU-rätt (Département de l’entraide, du droit international privé et européenDEDIPE):

Adress:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tfn: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-postadress: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Formulär som översänds till de allmänna domstolarna och det franska centrala organet måste vara avfattade på eller översatta till franska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar kan sändas till de franska domstolarna och det franska centrala organet via post, fax eller e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tfn: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-postadress: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Inga.

Senaste uppdatering: 08/08/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.