Bevisupptagning

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Frankrike

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2 – Anmodad domstol

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

I Frankrike har de övre underrätterna för tvistemål exklusiv behörighet i fråga om verkställighet av framställningar om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Den övre underrätt för tvistemål som har territoriell behörighet är den domstol inom vars domkrets framställningen om bevisupptagning ska verkställas.

Behörig domstol och kontaktuppgifterna till denna går att hitta med hjälp av den europeiska civilrättsliga atlasen på e-juridikportalen.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Frankrike har valt att endast ha ett behörigt organ på nationell nivå, nämligen justitieministeriets kontor för EU-rätt, internationell privaträtt och ömsesidig rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l’entraide civile – BDIP):

Adress:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tfn: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-postadress: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Formulär som översänds till de övre underrätterna för tvistemål och det franska centrala organet måste vara avfattade på eller översatta till franska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Framställningar kan sändas till de franska domstolarna och det franska centrala organet via post, fax eller e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tfn: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-postadress: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Artikel 21.3 a: Avtal som slutits mellan Frankrike och andra medlemsstater om att förenkla och underlätta bevisupptagning vilka är förenliga med förordningen och som bibehålls:

Endast konventionen mellan Frankrike och Förenade kungariket av den 2 februari 1922 om att förenkla och underlätta förfarandena i ärenden som avser personer som bor i Frankrike och Förenade kungariket kommer att bibehållas.

Konventionen har också utvidgats till de länder inom samväldet och Förenade kungarikets utomeuropeiska territorier som inte omfattas av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001.

Senaste uppdatering: 07/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.