Bevisupptagning

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tyskland

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2 – Anmodad domstol

För bevisupptagning är den anmodade domstol som avses i artikel 2.1 i förordningen den lokala domstolen (Amtsgericht) i det distrikt där rättegången ska hållas. I distrikt med flera lokala domstolar kan delstatsregeringarna utfärda ett direktiv i vilket en domstol åläggs att utföra den anmodade domstolens uppgifter.

Artikel 3 – Centralt organ

Det centrala organets uppgifter utförs av en myndighet som utses av delstatsregeringen i varje delstat. Dessa myndigheter är vanligtvis delstatens rättsliga myndigheter eller en högre regional domstol (Oberlandesgericht) i den aktuella delstaten.

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

De framställningar och meddelanden som avses i förordningen får bara avfattas på tyska. I formuläret (ansökan) får också bara tyska användas.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Följande metoder får användas:

– för att ta emot och sända framställningar och meddelanden: post, inbegripet privata budfirmor, fax,

– för informell kommunikation: telefon och e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Det centrala organets uppgifter utförs av en myndighet som utses av delstatsregeringen i varje delstat. Dessa myndigheter är vanligtvis delstatens rättsliga myndigheter eller en högre regional domstol (Oberlandesgericht) i den aktuella delstaten.

Senaste uppdatering: 30/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.