Bevisupptagning

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Det grekiska ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Avdelningen för internationellt samarbete i civilrättsliga och straffrättsliga frågor

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Aten, Grekland

Τfn (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fax (0030) 210 7767499
E-post: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Grekiska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Med post, eller på elektronisk väg med fax eller e-post

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Det grekiska ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Avdelningen för internationellt samarbete i civilrättsliga och straffrättsliga frågor

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Aten Grekland

Τfn (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fax (0030) 210 7767499
E-post: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

– Konventionen mellan Konungariket Grekland och Republiken Österrike om inbördes rättshjälp på privaträttens område, undertecknad i Aten den 6 december 1965 (lagstiftningsdekret nr 137/1969 – Greklands officiella tidning, serie I, nr 45/1969)

– Konventionen mellan Grekland och Tyskland av den 11 maj 1938 om inbördes rättshjälp i privaträttsliga mål (undantagslag nr 1432/1938 – Greklands officiella tidning, serie I, nr 399/1938)

– Konventionen mellan Folkrepubliken Ungern och Republiken Grekland om rättshjälp i civil- och brottmål, undertecknad i Budapest den 8 oktober 1979 (lag nr 1149/1981 – Greklands officiella tidning, serie I, nr 117/1981)

– Konventionen mellan Folkrepubliken Polen och Republiken Grekland om rättshjälp i civil‑ och brottmål, undertecknad i Aten den 24 oktober 1979 (lag nr 1184/1981 – Greklands officiella tidning, serie I, nr 198/1981)

– Konventionen mellan Republiken Grekland och Socialistiska republiken Tjeckoslovakien om rättshjälp i civil- och brottmål, som undertecknades i Aten den 22 oktober 1980 och fortfarande gäller mellan Tjeckien, Slovakien och Grekland (lag nr 1323/1983 – Greklands officiella tidning, serie I, nr 8/1983)

– Konventionen mellan Republiken Cypern och Republiken Grekland om rättsligt samarbete i civil-, familje-, handels- och straffrättsliga frågor, undertecknad i Nicosia den 5 mars 1984 (lag nr 1548/1985 – Greklands officiella tidning, serie I, nr 95/1985)

– Konventionen mellan Folkrepubliken Bulgarien och Republiken Grekland om rättshjälp i civil- och brottmål, undertecknad i Aten den 10 april 1976 (lag nr 841/1978 – Greklands officiella tidning, serie I, nr 228/1978)

– Konventionen mellan Socialistiska republiken Rumänien och Republiken Grekland om rättshjälp i civil- och brottmål, undertecknad i Bukarest den 19 oktober 1972 (lagstiftningsdekret nr 429/1974 – Greklands officiella tidning, serie I, nr 178/1974).

Senaste uppdatering: 08/08/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.