Bevisupptagning

Irland

Innehåll inlagt av
Irland

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2 – Anmodad domstol

Anmodad domstol för bevisupptagning enligt denna förordning:

District Court

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tfn: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

E-post: MaryO'Mara@courts.ie

Kontaktperson: Mary O'Mara

Territoriell behörighet: Nationell nivå

(Grevskapen Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan och Monaghan.)

Artikel 3 – Centralt organ

Centralt organ för att ge information till domstolarna och söka lösningar på svårigheter som kan uppstå:

Courts Service

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tfn: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

E-post: MaryO'Mara@courts.ie

Territoriell behörighet: Nationell nivå.

(Grevskapen Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan och Monaghan.)

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Formulär godtas endast på engelska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar kan skickas med post, fax eller e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskaspanskatjeckiskadanskatyskaestniskagrekiskafranska är dock redan färdig.

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15–24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tfn: (353-01) 888 60 45/(353-01) 888 60 69

Fax: (353-01) 888 60 63

E-post: PatMoynan@courts.ie

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Saknas

Senaste uppdatering: 17/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.