Bevisupptagning

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2 – Anmodad domstol

Anmodade domstolar är förstainstansdomstolarna, dvs. distriktsdomstolar och, i de fall som anges i lag, regionala domstolar. I sin roll som förstainstansdomstol prövar de regionala domstolarna tvistemål

1) som rör fordringar som överstiger 43 500 euro, dock inte mål som rör familjerätt, anställningsförhållanden eller ersättning för ideell skada,

2) som rör upphovsrättsliga förhållanden,

3) som rör rättsliga förhållanden till följd av en offentlig upphandling,

4) som rör konkurs och rekonstruktion, dock inte mål som rör fysiska personers konkurs,

5) där en av parterna är en utländsk stat,

6) som rör fordringar för tvångsförsäljning av aktier (ränta, medlemmars andelar),

7) som rör fordringar i samband med en utredning av en juridisk persons verksamhet,

8) som rör ersättning för materiell och ideell skada i strid med fastställda patienträttigheter,

9) andra tvistemål som enligt lag prövas av regionala domstolar som förstainstansdomstol.

Artikel 3 – Centralt organ

Litauens justitieministerium är central enhet

Litauens justitieministerium
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-post: rastine@tm.lt

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Förutom formulär på litauiska godtar Litauen formulär som har fyllts i på engelska eller franska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Ansökningar om bevisupptagning godtas om de sänts med post eller fax.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Litauens justitieministerium
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-post: rastine@tm.lt

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Litauen har inte ingått några avtal eller överenskommelser med medlemsstater för att ytterligare underlätta bevisupptagning, i den mening som avses i artikel 21.2.

Senaste uppdatering: 08/08/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.