Bevisupptagning

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Malta

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta VLT1311

Tfn:       +356 22 26 50 00

E-post: info@stateadvocate.mt

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Officiellt språk: Engelska

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Domstolarna kan ta emot framställningar per fax och e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta VLT1311

Tfn:       +356 22 26 50 00

E-post: info@stateadvocate.mt

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Avtal: Inga

Senaste uppdatering: 26/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.