På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Bevisupptagning

Nordirland

Innehåll inlagt av
Nordirland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Nordirland

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Engelska och franska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Med undantag för ärenden som rör ömsesidig verkställighet av beslut om underhållsskyldighet godtar de utsedda domstolarna endast framställningar som görs per post.

I ärenden som rör ömsesidig verkställighet av beslut om underhållsskyldighet enligt de fastställda förfarandena godtas ansökningar per post, fax eller e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Förenade kungariket avser inte att bibehålla några bilaterala avtal med andra medlemsstater för bevisupptagning mellan Förenade kungariket och övriga medlemsstater. Förenade kungariket har dock informerat de medlemsstater med vilka den har bilaterala avtal om att det vill att dessa avtal ska fortsätta att gälla mellan dessa medlemsstater och de brittiska utomeuropeiska territorier som inte ingår i Europeiska unionen.

Nedan förtecknas de länder med vilka Förenade kungariket har bilaterala avtal, och datum för när de ingicks:

Österrike 31/3/1931 Grekland 7/2/1936

Belgien 21/6/1922 Italien 17/12/1930

Danmark 29/11/1932 Nederländerna 31/5/1932

Finland 11/8/1933 Portugal 9/7/1931

Frankrike 2/2/1922 Spanien 27/6/1929

Tyskland 20/3/1928 Sverige 28/8/1930

De brittiska utomeuropeiska territorier utanför Europeiska unionen för vilka dessa bilaterala avtal fortsatt kommer att gälla är

Kanalöarna

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

Brittiska Jungfruöarna

Caymanöarna

Falklandsöarna: och underlydande områden

Montserrat

Suveräna basområden i Akrotiri och Dhekelia (Cypern)

Sankt Helena och underlydande områden

Turks och Caicosöarna

Senaste uppdatering: 17/08/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.