Bevisupptagning

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Det centrala organ som avses i artikel 3 är justitieministeriet (Ministerstwo Sprawiedliwości), avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka).

Justitieministeriet (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Tfn/Fax: +48 22 23-90-870, +48 22 628 09 49
E-post: dwmpc@ms.gov.pl

Språk: polska, engelska, tyska och franska.

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Polska är det språk som godtas för de handlingar som avses i artikel 5.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Handlingar får endast sändas med post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Justitieministeriet (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tfn/Fax: +48 22 23-90-870, +48 22 628 09 49

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Ej tillämplig

Senaste uppdatering: 21/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.