Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
  Swipe to change

  Bevisupptagning

  Polen

  Innehåll inlagt av
  Polen

  Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783.

  Se meddelanden enligt den nya förordningen!


  Artikel 2 – Anmodad domstol

  Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
  Lista med behöriga myndigheter

  Artikel 3 – Centralt organ

  Det centrala organ som avses i artikel 3 är justitieministeriet (Ministerstwo Sprawiedliwości), avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka).

  Justitieministeriet (Ministerstwo Sprawiedliwości)
  Avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Tfn/Fax: +48 22 23-90-870, +48 22 628 09 49
  E-post: dwmpc@ms.gov.pl

  Språk: polska, engelska, tyska och franska.

  Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

  Polska är det språk som godtas för de handlingar som avses i artikel 5.

  Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

  Handlingar får endast sändas med post.

  Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

  Justitieministeriet (Ministerstwo Sprawiedliwości)

  Avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Warszawa

  Tfn/Fax: +48 22 23-90-870, +48 22 628 09 49

  Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

  Ej tillämplig

  Senaste uppdatering: 21/12/2023

  Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.