Bevisupptagning

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Direcção Geral da Administração da Justiça (Generaldirektoratet för rättskipning)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISSABON

Tfn: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: http://www.dgaj.mj.pt/

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Följande språk får användas för att fylla i standardformulären: portugisiska eller spanska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar och andra meddelanden kan tas emot via

- post,

- fax, och

- e-post.

I brådskande fall går det även bra att använda

- telegram,

- telefon (åtföljt av en skriftlig bekräftelse) eller

- andra liknande kommunikationsmedel.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Centralt organ och behörig myndighet som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning:

Direcção Geral da Administração da Justiça (generaldirektoratet för rättskipning)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISSABON

Portugal

Tfn: (351) 21 790 62 00

Fax: (351) 211545100/60

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Enligt artikel 21.3 bifogas kopior av dekret nr 14/98 av den 27 maj 1998, meddelande 274/98 och förteckning nr 73/2000, som alla rör avtalet mellan Republiken Portugal och Konungariket Spanien om civilrättsligt och straffrättsligt samarbete.

Senaste uppdatering: 07/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.