Bevisupptagning

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Slovakiens justitieministerium)

Odbor medzinárodného práva súkromného (Avdelningen för internationell privaträtt)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakien

Tfn: (421) 2 888 91 549

Fax: (421) 2 888 91 604

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Webbplats: https://www.justice.gov.sk

Språk: Slovakiska, tjeckiska, engelska, franska, tyska.

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Slovakiska

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

De slovakiska myndigheterna godtar skriftliga ansökningar i pappersform.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Slovakiens justitieministerium)

Odbor medzinárodného práva súkromného (Avdelningen för internationell privaträtt)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakien

Tfn: (+421) 2 888 91 549

Fax: (+421) 2 888 91 604

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Webbplats: https://www.justice.gov.sk

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

  • Fördrag mellan Tjeckien och Slovakien om rättslig hjälp som tillhandahålls av rättsliga organ samt reglering av vissa rättsliga förhållanden i civilrättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Prag den 29 oktober 1992 (Treaty between the Czech Republic and the Slovak Republic on Legal Aid provided by Judicial Bodies and on Settlements of Certain Legal Relations in Civil and Criminal Matters, signed at Prague on 29 October 1992).
  • Fördrag mellan Tjeckoslovakiska socialistiska republiken och Folkrepubliken Polen om ömsesidig rättslig hjälp samt reglering av rättsliga förhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga, arbetsrättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Warszawa den 21 december 1987 (Treaty between the Czechoslovak Socialist Republic and the Polish People’s Republic on Legal Aid and Settlement of Legal Relations in Civil, Family, Labour and Criminal Matters signed at Warsaw on 21 December 1987).
  • Fördrag mellan Tjeckoslovakiska socialistiska republiken och Folkrepubliken Ungern om ömsesidig rättslig hjälp samt reglering av rättsliga förhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Bratislava den 28 mars 1989 (Treaty between the Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian Peoples’ Republic on Legal Aid and Settlement of Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, signed at Bratislava on 28 March 1989).
Senaste uppdatering: 11/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.