Bevisupptagning

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Det centrala organ som utsetts av Spanien är justitieministeriets direktorat för internationellt rättsligt samarbete.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional   
Ministerio de Justicia          
San Bernardo 62 
E-28015 Madrid
Fax : (34) 91 390 44 57

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Spanien godtar framställningar och meddelanden enligt förordningen som gjorts på spanska eller portugisiska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Spanien förklarar att för närvarande godtas endast postförsändelser.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Senaste uppdatering: 20/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.