Bevisupptagning

Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 1206/2001

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!

Allmän information

Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur syftar till att förbättra, underlätta och påskynda samarbetet mellan domstolarna i fråga om bevisupptagning.

Förordningen är tillämplig mellan alla Europeiska unionens medlemsstater utom Danmark. Mellan Danmark och övriga medlemsstater gäller 1970 års konvention om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur.

I förordningen föreskrivs två sätt att uppta bevisning mellan medlemsstater: bevisupptagning genom den anmodade domstolen och direkt bevisupptagning av den ansökande domstolen.

Den ansökande domstolen är den domstol vid vilken förfaranden inleds eller planeras. Den anmodade domstolen är den domstol i en annan medlemsstat som är behörig att verkställa bevisupptagning. Det centrala organet ansvarar för att ge information och söka lösningar på svårigheter som kan uppstå i samband med en framställning.

Förordningen omfattar tio formulär.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formulären.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länkar

Handledning för tillämpningen av förordningen om bevisupptagning  PDF (213 Kb) sv

Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001  PDF (531 Kb) sv

Haagkonventionen av den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur

ARKIVERAD VERSION av Europeiska civilrättsatlasen (arkiverades den 30 september 2017)

Senaste uppdatering: 01/07/2022

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.