Европейско изпълнително основание

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Австрия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

– В случай на съдебни решения и спогодби, както и на споразумения за задължения за издръжка съгласно член 4, параграф 3, буква б): заявление за оттегляне или поправяне на удостоверение за европейско изпълнително основание трябва да се подаде пред съда или административния орган, издал удостоверението (член 419, параграфи 1 и 2 от австрийския Кодекс за принудителното изпълнение (Exekutionsordnung).

– В случай на нотариални актове (Notariatsakte) с изпълнителна сила: заявление за поправяне трябва да се представи пред нотариуса, изготвил нотариалния акт, или, ако това е невъзможно, пред отговорния държавен служител съгласно членове 119, 146 и 149 от австрийския Нотариален кодекс (Notariatsordnung). Компетентност за отмяна на издадено от нотариус удостоверение има съдът, компетентен съгласно процесуалното право да се произнася по оспорването на изпълнителната сила на нотариален акт (член 419, параграф 3 от Кодекса за принудителното изпълнение).

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

– При надлежно връчване на документа: заявление за възстановяване в предишното положение (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) при неспазване на крайния срок за оспорване на вземането или неприсъствие на заседание.

– При ненадлежно връчване на документа: в случай на решения по едноетапна процедура, като например заповед за плащане (Zahlungsbefehl) или заповед за плащане на менителница (Wechselzahlungsauftrag) — заявление за повторно връчване (Antrag auf neuerliche Zustellung); в случай на неприсъствено съдебно решение — въззивна жалба (Berufung); в случай на съдебни определения, постановени на основание на неявяване — частна жалба (Rekurs).

3. Приети езици по член 20 (2)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Немски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

– В случай на споразумения за издръжка по смисъла на член 4, параграф 3, буква б): административният орган, пред който е сключено споразумението.

– В случай на нотариални актове с изпълнителна сила: нотариусът, изготвил нотариалния акт, или, ако това е невъзможно, отговорният държавен служител съгласно членове 119, 146 и 149 от австрийския Нотариален кодекс. Пълен списък на нотариусите е публикуван на уебсайта на Австрийската нотариална камара (Österreichische Notariatskammer) на следния адрес: http://www.notar.at/

Последна актуализация: 19/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.