Европейско изпълнително основание

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Белгия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

За целите на процедурата за поправка или оттегляне по член 10, параграф 2 от регламента [Регламент (ЕО) № 805/2004] трябва да бъде подадено заявление до председателя на съдебния орган, който е издал удостоверението за европейско изпълнително основание. Ако удостоверението е свързано с нотариален акт, това заявление трябва да бъде подадено до нотариуса, който го е издал. Ако председателят или нотариусът решат да поправят или оттеглят удостоверението, последното губи действието си. Веднага след като бъде поправена материалната грешка (в случай на поправка) или веднага след като председателят или нотариусът стигнат до заключението, че са изпълнени всички изисквания на регламента (в случай на оттегляне), ще бъде издадено ново удостоверение, което ще замени предишното удостоверение за европейско изпълнително основание.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В зависимост от специфичните обстоятелства по делото съгласно белгийското законодателство са налице няколко начина за действие, които могат да се използват от страна, която желае да се преразгледа дадено решение:

- На първо място, в член 1051 от Съдебния кодекс (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) се предвижда, че съдебно решение може да бъде обжалвано в едномесечен срок от връчването на решението, или в някои случаи — в едномесечен срок от уведомяването за решението, постановено по силата на член 792, параграфи 2 и 3 от Кодекса. Това правило се прилага без значение дали двете страни са се явили по време на съдебното производство или не.

- На второ място, в член 1048 от Кодекса се предвижда, че когато дадено съдебно решение е постановено в отсъствието на една от страните, може да бъде подадено възражение, което също се подава в едномесечен срок от връчването на решението, или в някои случаи — в едномесечен срок от уведомяването за решението, постановено по силата на член 792, параграфи 2 и 3 от кодекса.

- Когато срещу решение на гражданския съд (или на наказателен съд, който се произнася по гражданските аспекти на разглежданото от него дело) вече не може да се използва нито едно от тези средства за правна защита, при определени обстоятелства дадена страна може да подаде молба за извънредно преразглеждане съгласно член 1133 от Кодекса в срок от шест месеца от уведомяване за решението с оглед на отмяната на решението.

Посочените по-горе срокове за обжалване, възражение или подаване на молба за извънредно преразглеждане не засягат:

- никой от сроковете, посочени в задължителните разпоредби на наднационалното и международното право;

- разпоредбата в член 50 от Съдебния кодекс, която дава право срокът, след изтичането на който се отменя правото, да бъде удължен при определени от закона конкретни обстоятелства;

- възможността за прилагане на общия принцип на правото, която многократно се потвърждава от Касационния съд [Cour de Cassation], съгласно който срокът за изпълнение на даден акт се удължава в полза на страна, която е била възпрепятствана да изпълни акта поради форсмажорни обстоятелства.

3. Приети езици по член 20 (2)

Съгласно член 20, параграф 2, буква в) от регламента [Регламент (ЕО) № 805/2004] копието от съдебното решение и копието от удостоверението за европейско изпълнително основание трябва да бъдат придружени от превод на удостоверението на официалния език на мястото на изпълнението, т.е. нидерландски, френски или немски език.

Списъкът, в който се посочва кой език да се използва, може да бъде намерен в ръководството на получаващите органи за целите на Регламент (ЕО) № 1348/2000 за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите членки (Европейски съдебен атлас по гражданскоправни въпроси).

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

В Белгия посоченият орган за целите на член 25 от регламента [Регламент (ЕО) № 805/2004] е нотариусът, изготвил публичния документ, който е предмет на искане за издаване на удостоверение за европейско изпълнително основание.

Последна актуализация: 17/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.