Европейско изпълнително основание

България

Съдържание, предоставено от
България

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Първоинстанционният съд, разгледал делото може да поправи или оттегли удостоверението за европейско изпълнително основание за безспорно вземане (чл. 619, ал. 4 от ГПК).

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Длъжникът може да подаде до Върховния касационен съд молба за преразглеждане на съответното решение по реда и при условията на чл.19 от Регламента. Съдът разглежда молбата по реда на Глава 24 "Отмяна на влезли в сила решения" от Гражданския процесуален кодекс.

3. Приети езици по член 20 (2)

Република България определя българския език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Компетентен орган е съдът, в чийто район е издаден публичният документ (чл. 619, ал. 1 от ГПК).


Последна актуализация: 27/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.