Европейско изпълнително основание

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Хърватия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Молбата за поправяне или оттегляне на съдебно удостоверение трябва да се подава до:

- съда, който е издал удостоверението.

Молбата за поправяне или анулиране на публичен документ, изготвен от нотариус, административен орган или физическо или юридическо лице с публични правомощия, трябва да се подава до:

- органа или лицето, което е изготвило документа и което след това е задължено да препрати молбата до компетентния общински съд по местонахождението на седалището/местожителството, за да може съдът да постанови действително решение.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В съответствие с член 19, параграф 1 от регламента процедурите за преразглеждане на решения в Република Хърватия са определени в Гражданския процесуален закон (Zakon oparničnom postupku)— ( Narodne novine (NN; Официален вестник на Република Хърватия) № 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 — консолидиран текст, 25/13, 89/14 — Решение на Конституционния съд на Република Хърватия, 70/19, 80/22 и 114/22).

Тези процедури са следните:

- молба за възстановяване на предишното положение (членове 117—122a от Гражданския процесуален закон). Молбата трябва да бъде подадена в срок от осем дни, считано от датата, на която страната е научила причината за допуснатия пропуск, или ако страната е научила за пропуска на по-късна дата, горепосоченият срок започва да тече, считано от датата, на която страната е узнала за причината, поради която е пропуснат срокът. След като минат два месеца (в производства пред общинските съдилища) или 30 дни (в производства пред търговските съдилища) от пропуска, молба за възстановяване на предишното положение не може повече да се подава,

- преразглеждане (членове 421—432 от Гражданския процесуален закон). Молбата за преразглеждане трябва да бъде подадена в срок от 30 дни, считано от датата, на която страната е узнала за причината за подаване на молбата, или от датата, на която ѝ е връчено съдебното решение.

3. Приети езици по член 20 (2)

Хърватски език. Преводите на хърватски език трябва да бъдат заверени от оправомощен преводач в една от държавите — членки на ЕС.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Компетентните съдилища, административните органи, нотариусите, юридическите и физическите лица с публични правомощия, които са упълномощени да издават изпълнителни документи или изпълнителни основания за неоспорени искове съгласно приложимото национално право.

Последна актуализация: 14/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.