Европейско изпълнително основание

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Процедурите за поправка са същите като посочените в Гражданския процесуален кодекс. Удостоверението за европейско изпълнително основание може да бъде поправено, ако е налице материална грешка или несъответствие между решението и удостоверението.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Всяка процедура за преразглеждане на решението може да бъде регистрирана в съответствие с Гражданския процесуален кодекс и съгласно наредба 48 всички молби трябва да бъдат подадени в писмена форма и да бъдат връчени на заинтересованите страни най-малко четири дни преди датата на съдебното заседание. За подаване на молбата може да бъде използван формулярът в приложение VI към Регламента.

3. Приети езици по член 20 (2)

Гръцки и английски език

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Не се прилага. В кипърската правна система няма публични документи по смисъла на член 4 от Регламента.

Последна актуализация: 12/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.