Европейско изпълнително основание

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Кипър

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Процедурите за поправка са същите като посочените в Гражданския процесуален кодекс. Удостоверението за европейско изпълнително основание може да бъде поправено, ако е налице материална грешка или несъответствие между решението и удостоверението.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Всяка процедура за преразглеждане на решението може да бъде регистрирана в съответствие с Гражданския процесуален кодекс и съгласно наредба 48 всички молби трябва да бъдат подадени в писмена форма и да бъдат връчени на заинтересованите страни най-малко четири дни преди датата на съдебното заседание. За подаване на молбата може да бъде използван формулярът в приложение VI към Регламента.

3. Приети езици по член 20 (2)

Гръцки и английски език

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Не се прилага. В кипърската правна система няма публични документи по смисъла на член 4 от Регламента.

Последна актуализация: 04/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.