Европейско изпълнително основание

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Чехия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Чешките районни съдилища (okresní soudy) процедират съгласно член 167 от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), както е изменен.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Чешките районни съдилища (okresní soudy) процедират съгласно член 58 и членове 201—243g от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), както е изменен.

3. Приети езици по член 20 (2)

Чешки език

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Районни съдилища (okresní soudy).

Последна актуализация: 18/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.