В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Европейско изпълнително основание

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Англия и Уелс

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

За да се приложи този Регламент, ще се използва съдебният правилник за Англия и Уелс, изготвен съгласно Гражданскопроцесуалния закон (Civil Procedure Act) от 1997 г. Този съдебен правилник е известен като Правилник за гражданския процес (Civil Procedure Rules) и е изготвен чрез подзаконов акт.

Част 74.27 от Правилника за гражданския процес и придружаващите го Практически указания Практически указания, 74Б съдържат разпоредби относно европейското изпълнително основание в Англия и Уелс, включително относно процедурите за поправка и оттегляне.

Член 10 се отнася до правото да се иска от съда удостоверението да бъде поправено (ако съществува несъответствие с решението) или оттеглено (ако съществува несъответствие с Регламента). Процедурата за действие в такива ситуации е установена в Правилника за гражданския процес, част 23, която съдържа правилата за подаване на заявления до съда. Заявление съгласно член 10 се подава до съда, който издава европейско изпълнително основание, използвайки процедурата по част 23.

Заявлението се подава чрез уведомление за подаване на заявление съгласно формуляр(*) N244. Заявлението трябва да посочва какво определение иска заявителят (т.е. определение за поправка или за оттегляне) и защо го иска (напр., защото е налице несъответствие в удостоверението).

(*) Обединеното кралство потвърждава, че се използват стандартните формуляри съгласно Регламента. Приложения I—V към Регламента съдържат формулярите, по които се издават удостоверенията от съда. Кредиторите използват съответните съдебни формуляри на Обединеното кралство, за да подадат изискваните заявления, а удостоверението се издава в предвидената в Регламента форма. Предвижда се заявление съгласно член 10, параграф 3 да може да бъде подадено, като се използва стандартният формуляр за заявления на Обединеното кралство или формулярът от приложение VI към Регламента.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

За да се приложи този Регламент, ще се използва съдебният правилник за Англия и Уелс, изготвен съгласно Гражданскопроцесуалния закон (Civil Procedure Act) от 1997 г. Този съдебен правилник е известен като Правилник за гражданския процес (Civil Procedure Rules) и е изготвен чрез подзаконов акт.

Член 19, параграф 1 изисква длъжникът да има право да иска преразглеждане на съответното решение, в случай че не е получил документа за започване на процеса или ако е бил възпрепятстван да оспори вземането без вина от негова страна.

Част 13 от Правилника за гражданския процес дава възможност на длъжника по решение да иска преразглеждане на съответното съдебно решение при наличие на обстоятелствата по член 19. В нея се определя процедурата за подаване на молба за отмяна или изменение на неприсъствено съдебно решение. Неприсъствено съдебно решение може да бъде постановено, когато длъжникът по него не е върнал уведомлението за получаване на призовката и/или не е входирал писмена защита. Част 13 от Правилника за гражданския процес дава възможност на длъжника по решение да иска преразглеждане на съответното съдебно решение при наличие на обстоятелствата по член 19. В нея се определя процедурата за подаване на молба за отмяна или изменение на неприсъствено съдебно решение.

Няма определен задължителен формуляр за подаване на молба за отмяна или изменение на неприсъствено съдебно решение. Обичайно заявителят подава молбата, използвайки уведомлението за подаване на заявление съгласно формуляр N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Заявителят следва да посочи определението, което иска да получи и защо решението следва да бъде отменено или изменено, например защото той не е бил навременно уведомен за производството, за да организира защитата си. Разглеждането на това заявление води до преразглеждане на решението.

3. Приети езици по член 20 (2)

Изпратените до Англия и Уелс удостоверения ще бъдат приемани на английски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Макар че в Англия и Уелс ще бъдат изпълнявани автентични актове от други държави членки, такива не се издават в Англия и Уелс. Следователно не е необходимо да се определя орган, който да ги удостоверява.

Последна актуализация: 22/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.