Европейско изпълнително основание

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Естония

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

В Естония молба за поправяне или оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание по член 10, параграф 2 от Регламента може да се подава по начина, определен в член 447 и член 6191, параграфи 3 и 4 от Гражданския процесуален кодекс.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В случаите по член 19, параграф 1, в Естония молба може да бъде подадена в съответствие с член 415 от Гражданския процесуален кодекс.

3. Приети езици по член 20 (2)

За целите на член 20, параграф 2, буква в) от Регламента, в Естония се приемат удостоверения на английски или естонски език или преведени на един от тези езици.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Органът по член 25 е Окръжният съд на Харю.

Последна актуализация: 17/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.