Европейско изпълнително основание

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Член 10, параграф 2, буква а) Процедура за поправка

Законът за европейското изпълнително основание при безспорни вземания (825/2005) определя реда за поправяне, както следва:

Поправяне на материална грешка в удостоверението за европейско изпълнително основание (член 2)

Ако съдебното решение, съдебната спогодба или автентичният акт, посочени в регламента, са били погрешно представени в удостоверението, издадено въз основа на регламента, съдът, който е издал удостоверението, или друг орган трябва, след като получи молба в този смисъл, да поправи несъответствието.

Молба за поправка на удостоверение за европейско изпълнително основание може да бъде подадена чрез стандартния формуляр в приложение VI. Поправката следва да се извърши върху оригиналното удостоверение. Ако не е възможно да се поправи оригиналното удостоверение, на кредитора трябва да бъде издадено ново удостоверение. Поправката трябва, доколкото е възможно, да бъде съобщена на страните, поискали копие от удостоверението. Ако по въпроса е подадена жалба, поправката трябва да бъде съобщена на апелативния съд.

Член 10, параграф 2, буква б) Процедура за оттегляне

Законът за европейското изпълнително основание при безспорни вземания определя процедурата за оттегляне, както следва:

Оттегляне на удостоверението за европейско изпълнително основание (член 3)

Ако удостоверението очевидно е издадено без да се спазват изискванията, предвидени в регламента, съдът, който е издал удостоверението, или друг орган трябва, след като получи молба в този смисъл, да поправи несъответствието в съдебното решение, съдебната спогодба или автентичния акт, посочени в регламента.

Молба за оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание може да бъде подадена чрез стандартния формуляр в приложение VI. На страните се дава възможност да бъдат изслушани, освен ако това не е очевидно ненужно.

Оттеглянето се заверява в оригиналния сертификат, ако е възможно. Оттеглянето трябва, доколкото е възможно, да бъде съобщено на страните, поискали копие от удостоверението. Ако по въпроса е подадена жалба, оттеглянето трябва да бъде съобщено на въззивния съд.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В съответствие с член 12, параграф 1 минималните стандарти в глава III от регламента следва да се прилагат по отношение на решения, които се обхващат от член 3, параграф 1, букви б) и в) въз основа на неявяване на ответника. В съответствие с член 12, параграф 2, глава III също се прилага, когато задочната присъда се дава от апелативен съд.

Когато се произнася задочна присъда в обстоятелствата, отговарящи на условията, посочени в член 3, параграф 1, букви б) и в), длъжникът трябва при определени обстоятелства да има право да отправи заявление за преразглеждане на решението в съответствие в член 19, параграф 1, с оглед решението да може да се удостовери като европейско изпълнително основание. Във Финландия пасивност на длъжника в окръжния съд (käräjäoikeus) води до задочна присъда. Съгласно глава 12, член 15 от Съдебнопроцесуалния кодекс длъжникът има право да отправи заявление за повторно разглеждане на делото в рамките на 30 дни от датата, на която е получил проверимо известие за решението.

За прилагане на тази разпоредба не е от значение дали длъжникът в действителност знае за задочната присъда. Срокът от 30 дни започва да тече едва когато задочната присъда бъде връчена на длъжника. Поради това правилото е по-широкообхватно от минималния стандарт, предвиден в член 19. Освен това извънредните процедури за обжалване в глава 31 от Съдебнопроцесуалния кодекс се прилагат в случай на задочни присъди, включително жалби по член 1 на основание процесуална грешка и заявление по член 7 за анулиране на основание съществена материалноправна грешка. Освен това е достъпна и конкретната извънредна процедура за обжалване в глава 31, член 17, заявление за възстановяване на изтекъл срок.

3. Приети езици по член 20 (2)

Удостоверение за европейско изпълнително основание може да се предостави в превод на фински, шведски или английски.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Във Финландия публични документи, като предвидените в член 4, параграф 3, буква б), са споразумения за издръжка, джиросани и следователно удостоверени от Социалния съвет на всеки град или община. Социалните съвети също така издават удостоверения за европейско изпълнително основание за такива споразумения.

Списък на градовете и общините във Финландия е достъпен в електронен формат на уебсайта, поддържан от Министерство на правосъдието: www.oikeus.fi. Адресите на градовете и общините могат да се намерят и на уебсайта на Асоциацията за местни и регионални власти www.kunnat.net.

Последна актуализация: 22/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.