В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Европейско изпълнително основание

Гибралтар

Съдържание, предоставено от
Гибралтар

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Гибралтар

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

По силата на правило 6 от правилата на Върховния съд на Гибралтар в Гибралтар се прилагат гражданските процесуални правила на Англия и Уелс.

Член 10 касае правото да се отправи заявление до съда за поправяне на удостоверение (ако то се различава от решението) или оттегляне на удостоверение (ако се различава от регламента). Процедурата, която е въведена за тези ситуации, е в част 23 от ГПП, където се съдържат правилата за изготвяне на заявления до съда. Предвижда се заявление съгласно член 10 да се отправя до съда, който е издал европейското изпълнително основание, като се използва процедурата в част 23. Европейските изпълнителни основания в Гибралтар ще се изготвят от Върховния съд.

Пълният текст на част 23 може да се намери на следния адрес: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

Заявлението се изготвя под формата на формуляр#_ftn1(*) N244 (виж http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). В заявлението трябва да се посочва каква заповед иска заявителят (т.е. заповед за поправяне или оттегляне) и защо заявителят желае заповедта (например поради несъответствие в удостоверението).

Изменението към ГПП, което ще вземе предвид европейското изпълнително основание, ще насочи заявителят да използва част 23 и ще включва подробности относно процедурата за изготвяне на заявлението.#_ftnref1(*)Обединеното кралство потвърждава, че ще се използват стандартните формуляри в регламента. Приложения I—V към регламента са формулярите, чрез които съдът ще издава удостоверения. Кредиторите ще използват съответните формуляри на съдилищата в Обединеното кралство, за да отправят необходимите заявления и удостоверението ще се издаде с формуляра, предвиден в регламента. Предвижда се заявление съгласно член 10, параграф 3 да може да се отправя чрез стандартния формуляр за заявление на Обединеното кралство или чрез формуляра в приложение VI към регламента..

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

По силата на правило 6 от правилата на Върховния съд на Гибралтар в Гибралтар се прилагат гражданските процесуални правила на Англия и Уелс.

Правилата на съда за Англия и Уелс, изготвени съгласно Гражданския процесуален закон от 1997 г., ще бъдат използвани за прилагане на този регламент. Тези правила на съда са известни като граждански процесуални правила (ГПП) и са определени в законов инструмент.

Член 19, параграф 1 изисква длъжникът да има право да отправи заявление за преразглеждане на присъдата в контекста на обстоятелства, при които документът за започване на производството не му е бил представен или той не е бил в състояние да възрази срещу иска поради независещи от него обстоятелства.

Част 13 от ГПП позволява длъжникът по решението да отправи заявление за преразглеждане на присъдата в контекста на обстоятелствата, описани в член 19. В нея се определя процедурата за изготвяне на заявление за отмяна или промяна на задочна присъда. Задочна присъда може да се произнесе тогава, когато длъжникът по делото не е подал документ за признаване на призовката и/или защита.

Пълният текст на част 13 може да се намери на следния адрес: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Няма задължителни формуляри за заявление за отмяна или промяна на задочна присъда. Обикновено заявителят изготвя заявление, като използва формуляр N244(http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Заявителят трябва да посочи заповедта, която иска, и причина защо присъдата трябва да се отмени или промени, например защото не му е било връчено известие за производството в достатъчен срок, за да подготви своята защита. Разглеждането на това заявление предполага преразглеждане на решението.

3. Приети езици по член 20 (2)

Удостоверения, изпратени в Гибралтар, ще бъдат приемани на английски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Макар че публични документи от други държави-членки ще бъдат изпълнявани в Гибралтар, такива документи не се изготвят в Гибралтар. Поради това няма необходимост да се определя орган, който да ги удостоверява.

Последна актуализация: 28/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.