Европейско изпълнително основание

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Когато по съдебно решение е издадено удостоверение за европейско изпълнително основание, процедурата за поправяне или оттегляне на удостоверението е определена в член 10 от Регламент (ЕО) № 805/2004. Същата процедура се прилага за удостоверения за съдебни спогодби (член 24, параграф 3 от Регламента) и за публични документи (член 25, параграф 3). В Гърция производства от този вид и разбира се, производствата, свързани с компетентността, са уредени от член 933 от Гражданския процесуален кодекс (κώδικας πολιτικής δικονομίας), в който се разглежда подаването на възражения срещу действителността на изпълнителните основания. Но поправянето или оттеглянето не може да се оспорва, защото член 10, параграф 4 от Регламента се прилага по аналогия и — в съответствие с член 24, параграф 3 и член 25, параграф 3 — се прилага по същия начин по отношение на съдебните спогодби и публичните документи.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Когато решение, удостоверено като европейско изпълнително основание, трябва да бъде преразгледано, защото длъжникът не е можел да се защити поради забавено връчване на документи или поради непреодолима сила, т.е. поради изключителни обстоятелства извън неговия контрол, процедурата, която трябва да се следва, е процедурата, приложена от съда, който е постановил въпросното решение. Това е процедурата за подаване на възражение на основание неприсъствено постановяване на решение, предвидена в Гражданския процесуален кодекс (член 495 и член 501 и сл.).

3. Приети езици по член 20 (2)

Молби за удостоверяването на публичен документ като европейско изпълнително основание, изпълняемо в държава членка, в съответствие с член 25, параграф 1 от Регламента, се приемат на гръцки и английски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Органът, който е компетентен да удостоверява европейско изпълнително основание, т.е. публичен документ по член 4, параграф 3 от Регламента, във връзка с член 904, параграф 2, букви δ) и ζ) от Гражданския процесуален кодекс на Гърция, е лицето, което според гръцкото право е упълномощено да издаде изпълняем документ, какъвто е издаващият го нотариус, когато става дума за нотариален акт. В случай на документи, които според закона са изпълняеми, но които не са издадени от съд, компетентният орган е лицето, което е издало документа, както в случая с нотариалните актове.

Последна актуализация: 19/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.