Европейско изпълнително основание

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Унгария

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

На територията на Унгария поправянето или оттеглянето на удостоверението за европейско изпълнително основание се урежда от разпоредбите на глава II от Закон LIII от 1994 г. за принудителното изпълнение по съдебен ред.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Преразглеждането на решението, на което се основава удостоверяването като европейско изпълнително основание, се урежда от разпоредбите на глава VII от Закон III от 1952 г. за гражданския кодекс.

3. Приети езици по член 20 (2)

Приетите езици за попълване на удостоверението за европейско изпълнително основание са английски и унгарски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Органът, компетентен да удостоверява автентичен документ, издаден в Унгария като европейско изпълнително основание, обикновено е районният съд, в чийто съдебен район се намира органът, който изготвя документа.

В случай обаче на автентичен документ, изготвен от нотариус, разпореждане, издадено от нотариус, или спогодба, одобрена от нотариус, които имат същото действие като съдебна спогодба, компетентният удостоверяващ орган е нотариусът.

Съдилищата, компетентни да удостоверяват автентични документи, изготвени в Унгария като европейски изпълнителни основания, могат да бъдат намерени, като се използва инструментът за търсене в горния край на страницата.

Нотариусите, действащи в качеството си на удостоверяващи органи, могат да бъдат намерени, като се използва функцията за търсене, достъпна на намиращата се по-долу връзка.

Последна актуализация: 24/10/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.