Европейско изпълнително основание

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Предвидената в италианското законодателство процедура за поправка на удостоверението за европейско изпълнително основание по член 10, параграф 2 е поправяне на материална грешка. Съответните разпоредби са член 287 и следващите от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Предвидената в италианското законодателство процедура за оттегляне на удостоверението за европейско изпълнително основание по член 10, параграф 2 е процедурата за оттегляне в съдебна зала. Съответните разпоредби от Гражданския процесуален кодекс са член 737 и следващите. Те се задействат чрез процедура за обжалване и приключват с мотивирано определение от съда, заседаващ в съдебен състав. Възможно е провеждането на заседание.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В италианското законодателство процедурата за преразглеждане по член 19, параграф 1 включва обжалване по общия ред (член 323 и следващите от ГПК: обжалване и касационно обжалване (ricorso per cassazione)), както и подаване на извънредна жалба (член 395 от ГПК).

3. Приети езици по член 20 (2)

Приетият език в съответствие с член 20, параграф 2, буква в) е италиански език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Посоченият орган съгласно член 25 е съдът [Tribunale].

Последна актуализация: 28/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.