Европейско изпълнително основание

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Италия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Предвидената в италианското законодателство процедура за поправка на удостоверението за европейско изпълнително основание по член 10, параграф 2 е поправяне на материална грешка. Съответните разпоредби са член 287 и следващите от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Предвидената в италианското законодателство процедура за оттегляне на удостоверението за европейско изпълнително основание по член 10, параграф 2 е процедурата за оттегляне в съдебна зала. Съответните разпоредби от Гражданския процесуален кодекс са член 737 и следващите. Те се задействат чрез процедура за обжалване и приключват с мотивирано определение от съда, заседаващ в съдебен състав. Възможно е провеждането на заседание.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В италианското законодателство процедурата за преразглеждане по член 19, параграф 1 включва обжалване по общия ред (член 323 и следващите от ГПК: обжалване и касационно обжалване (ricorso per cassazione)), както и подаване на извънредна жалба (член 395 от ГПК).

3. Приети езици по член 20 (2)

Приетият език в съответствие с член 20, параграф 2, буква в) е италиански език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Посоченият орган съгласно член 25 е съдът [Tribunale].

Последна актуализация: 22/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.