Европейско изпълнително основание

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Латвия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийски вече са преведени.

Във връзка с информацията относно разпоредбите на националното законодателство за осигуряване на прилагането на член 10, параграф 2 от Регламента и за уреждане на процедурата за поправяне или оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание, латвийските органи информират, че мерките за изпълнение на член 10, параграф 2 са уредени в членове 543.1 и 545.1 от Гражданския процесуален кодекс (Civilprocesa likums).

„Член 543.1 Поправяне на грешки в изпълнителни титули на Европейския съюз

(1) По искане на една от страните в производството съдът, който е постановил съдебното решение или е взел друго решение, може да поправя грешки, допуснати в удостоверението за европейско изпълнително основание, на основание член 10 от Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета, в удостоверението по член 41, параграф 1 и член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета на основание Регламент (ЕО) № 2201/2003, или в удостоверението по член 5 от Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета на основание член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 606/2013. По своя инициатива съдът може да поправя и грешки в удостоверението по член 5 от Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

(2) За подаване на молба за поправяне на удостоверение за европейско изпълнително основание трябва да се използва формуляра, посочен в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета.

(3) Въпросът относно поправянето на грешката се разглежда в съдебно заседание като страните се уведомяват за него преди заседанието. Неявяването на тези лица на съдебното заседание не е пречка за разглеждането на въпроса.

(4) Грешките в изпълнителните титули, посочени в параграф 1 от настоящия член, се поправят с решение на съда.

(5) Срещу решението на съда за поправяне на грешка в изпълнителен титул може да се подаде частна жалба.

Член 545.1 . Оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание и на удостоверение по член 5 от Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(1) По искане на една от страните в производството, подадена чрез използване на формуляра, предвиден в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета, съдът, постановил решението или взел друго решение, може да оттегли удостоверение за европейско изпълнително основание на основание член 10 от Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета.

(11) По искане на една от страните или по своя инициатива съдът, постановил решението, може да оттегли удостоверението по член 5 от Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета на основание член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 606/2013, като за целта издава удостоверението, предвидено в член 14 от Регламент (ЕС) № 606/2013.

(2) Искането за оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание или на удостоверение по член 5 от Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета се разглежда в съдебно заседание като страните се уведомяват за него преди заседанието. Неявяването на тези лица на съдебното заседание не е пречка за разглеждането на въпроса.

(3) Срещу съдебното решение може да се подаде частна жалба.“

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийски вече са преведени.

В националното законодателство не са въведени допълнителни норми във връзка с прилагането на член 19, параграф 1 от Регламента, тъй като в Латвия тези правила са обхванати от разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

„Член 51. Възстановяване на процесуални срокове

(1) По молба на една от страните в производството съдът възстановява пропуснати процесуални срокове, ако прецени, че причините за пропускането им са основателни.

(2) С възстановяването на пропуснат срок, съдът разрешава и извършване на забавените процесуални действия.

Член 52. Удължаване на процесуални срокове

Сроковете, определени от съд или съдия, могат да бъдат удължавани по молба на една от страните по производството.

Член 53. Процедура за удължаване и възстановяване на процесуалните срокове

(1) Молбата за удължаване на срок или за възстановяване на пропуснат срок се подава до съда, пред който е трябвало да се извърши забавеното процесуално действие, след което тя се разглежда по реда на писмена процедура. Преди разглеждането на молбата страните по производството се уведомяват за предстоящата процедура и получават препис от молбата за удължаване или за възстановяване на срока.

(2) Към молбата за възстановяване на процесуален срок се прилагат документите, необходими за извършване на процесуалното действие, както и документи, обосноваващи възстановяването на срока.

(3) Срок, определен от съдия, може да бъде удължен от съдия, заседаващ в едноличен състав.

(4) Срещу отказа на съда или съдията да удължи или възстанови даден срок може да се подаде частна жалба.“

3. Приети езици по член 20 (2)

Съгласно член 20, параграф 2, буква в) от Регламента Латвия е посочила, че приеманият език за приемане и издаване на удостоверения за европейско изпълнително основание е латвийски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийски вече са преведени.

В Латвия няма органи, оправомощени да издават публични документи по смисъла на член 25 от Регламента.

Последна актуализация: 05/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.