Европейско изпълнително основание

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Латвия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Във връзка с информацията относно разпоредбите на националното законодателство за осигуряване на прилагането на член 10, параграф 2 от Регламента и за уреждане на процедурата за поправяне или оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание, латвийските органи информират, че мерките за изпълнение на член 10, параграф 2 са уредени в членове 543.1 и 545.1 от Гражданския процесуален кодекс (Civilprocesa likums).

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В националното законодателство не са въведени допълнителни норми във връзка с прилагането на член 19, параграф 1 от Регламента, тъй като в Латвия тези правила са обхванати от разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

„Член 51. Възстановяване на процесуални срокове

(1) По молба на една от страните в производството съдът възстановява пропуснати процесуални срокове, ако прецени, че причините за пропускането им са основателни.

(2) С възстановяването на пропуснат срок, съдът разрешава и извършване на забавените процесуални действия.

Член 52. Удължаване на процесуални срокове

Сроковете, определени от съд или съдия, могат да бъдат удължавани по молба на една от страните по производството.

Член 53. Процедура за удължаване и възстановяване на процесуалните срокове

Молбата за удължаване на срок или за възстановяване на пропуснат срок се подава до съда, пред който е трябвало да се извърши забавеното процесуално действие, след което тя се разглежда по реда на писмена процедура. Преди разглеждането на молбата страните по производството се уведомяват за предстоящата процедура и получават препис от молбата за удължаване или за възстановяване на срока.

(2) Към молбата за възстановяване на процесуален срок се прилагат документите, необходими за извършване на процесуалното действие, както и документи, обосноваващи възстановяването на срока.

(3) Срок, определен от съдия, може да бъде удължен от съдия, заседаващ в едноличен състав.

(4) Срещу отказа на съда или съдията да удължи или възстанови даден срок може да се подаде частна жалба.“

3. Приети езици по член 20 (2)

Съгласно член 20, параграф 2, буква в) от Регламента Латвия е посочила, че приеманият език за приемане и издаване на удостоверения за европейско изпълнително основание е латвийски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Член 107.11 от Закона за нотариусите:

Въз основа на Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания (наричан по-нататък „Регламент № 805/2004“) и на член 25, параграф 1 от него заклет нотариус издава по искане на ищеца европейско изпълнително основание (приложение III към Регламент № 805/2004) за издадените принудително изпълними нотариални актове.

Последна актуализация: 25/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.